Stanovy oddílu

1. Vznik a zánik členství v oddíle krasobruslení

Vznik s zánik členství v oddíle krasobruslení se řídí platnými stanovami HC Slovan Louny, z.s.

Členové oddílu se schází 2 krát v sezóně na schůzce rodičů a to při prvním a posledním tréninku na ledové ploše. Svolání schůzky rodičů má v gesci vedoucí oddílu. Vedoucí oddílu má právo svolat mimořádnou schůzku rodičů v případě nutné změny zástupců oddílu, zásadních rozhodnutí či změn pravidel.

2. Zástupci oddílu krasobruslení

Vedoucí oddílu – zastupuje oddíl na venek.

Sekretář oddílu – je rovněž zástupcem vedoucího oddílu a stará se o standardní chod oddílu, organizaci tréninků, závodů, investic.

Pokladník oddílu – vede kabinovou pokladnu oddílu Kraso, vede veřejně dostupné účetnictví k této pokladně, spolupracuje s účetním HC Slovanu Louny při správě financí oddílu.

Šéftrenér/ka – má hlavní slovo při nastavení tréninkových pravidel pro všechny skupiny. Organizuje rozmístění na ledové ploše. Zastupuje ostatní trenéry při komunikaci s vedením oddílu.

Výkonný výbor – orgán složený ze zástupců rodičů z každé tréninkové skupiny, vedoucího oddílu, sekretáře, pokladníka a šéftrenéra. Schází se třikrát za sezonu na vyzvání sekretáře. Výkonný výbor potvrzuje hlasováním důležitá rozhodnutí, jako finanční výdaje, organizaci tréninků, apod. Na konci sezony je seznámen s celkovým stavem financí a rozhoduje o jejich využití (každý člen výkonného výboru má jeden hlas, stejně jako vedoucí oddílu, sekretář, pokladník a šéftrenér).

 

Vedoucí oddílu, sekretář, pokladník a šéftrenér jsou voleni všemi členy oddílu (zákonných zástupců) na schůzce rodičů na 4 roky. Zástupci rodičů jednotlivých skupin jsou jmenováni danou skupinou.

 

3. Oddílové příspěvky a poplatky

Oddílové příspěvky a poplatky se řídí platnými stanovami HC Slovan Louny, z.s. Roční oddílový příspěvek byl stanoven ve výši 6 000 Kč/rok. V případě sourozenců v oddíle/klubu se částka 6000 Kč dělí počtem sourozenců. Oddílové příspěvky lze uhradit jednorázově, nejméně však 4x ročně: 31.1., 31.3., 30.9. a 30.11. ve výši 1500 Kč a to výhradně na účet HC Slovan Louny, z.s., č.ú. 1020453319/0800, Variabilní symbol: rodné číslo dítěte, Zpráva pro příjemce: Příjmení dítěte – Kraso.

V případě, že některý s rodičů zajistí finanční sponzorský dar ve výši minimálně 7 000 Kč, nemusí v příslušné sezóně hradit oddílové příspěvky.

V případě zajištění reklamního banneru umístěného na MZSL Louny je minimální cena 9 000 Kč.

V rámci oddílu Kraso si na schůzce rodičů jeho členové schválí oddílový poplatek na sezonu. Oddílový poplatek se hradí v hotovosti k rukám pokladníka oddílu, bude uložen v kabinové pokladně. Peníze v této pokladně spravuje pokladník oddílu a budou využívány na mimořádné výdaje, které nepokrývá oddílový účet HC Slovan Louny. Z kabinové pokladny se smí peníze vybrat pouze proti podpisu pokladníka a sekretáře.

Podrobná pravidla placení nákladů jednotlivými členy oddílu jsou v příloze č. 1 těchto pravidel. Tato pravidla se mohou měnit v každé nové sezóně.

4. Přihlašování do závodů

Nominaci závodníků do jednotlivých závodů hlásí příslušná trenérka dítěte vedoucímu oddílu Kraso emailem s uvedení jména a příjmení dítěte a příslušné kategorie. Vedoucí oddílu přihlašuje jednotlivé nominované děti souhrnně na příslušný závod.

Rodičům je zakázáno jakýmkoli způsoben kontaktovat pořadatele jednotlivých závodů.

Umístění nominovaných závodníků v jednotlivých závodech bude zveřejněno na webových stránkách oddílu krasobruslení.

 

5. Vedení tréninků, docházka a úhrada za trenérky

Vedení jednotlivých tréninkových skupin je výhradně na příslušné trenérce. V případě její nepřítomnosti může za sebe zvolit zástupce pro konkrétní tréninkovou jednotku.

Úhrady za trenérku jsou výhradně na dohodě s příslušnou skupinou. Nepřítomnost na tréninku sdělí zákonný zástupce trenérce příslušné skupiny.

V průběhu tréninku krasobruslení je zakázán vstup na led členům jiných oddílů krasobruslení včetně oddílů HC Slovan Louny, z.s.

 

6. Úklid šatny

O pravidelný úklid šatny se starají rodiče člena oddílu dle rozpisu vyvěšeném v šatně oddílu krasobruslení.

 

7. Oddílové vybavení

Oddílové vybavení (např. mikiny, kabáty, bundy, apod.) jsou majetkem oddílu krasobruslení. Každý člen oddílu krasobruslení je povinen o svěřené oddílové vybavení pečovat. V případě ztráty nebo poškození je nutno uhradit svěřené vybavení v plné výši. Při ukončení členství je povinen toto vybavení vrátit. Na získání oddílového vybavení není nárok, ale bude poskytnuto dle finančních možností oddílu krasobruslení.

 

Kontakt

HC Slovan Louny Cukrovarská zahrada 480
Louny
440 01
+420 604 259 341 info@hcslovanlouny.cz